06 Ağustos 2012 Pazartesi 

Resmi Gazete Sayı: 28376

 

T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE – 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE – 2

(1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE – 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE – 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Danışma Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
 2. Merkez (YENİGIDAM): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
 4. Müdür: Merkez Müdürünü,
 5. Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,
 6. Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,
 7. Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,
 8. Üniversite Yönetim Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE – 5   

(1) Merkezin amaçları şunlardır:

 1. Üniversite başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları gıda analizlerini yapmak.
 2. Gıda sanayii ile işbirliği içerisinde yeni gıda teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.
 3. Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların yararlanabileceği bir çalışma ortamı sağlamak.
 4. Üniversiteler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler üretmek.
 5. Gıda ile ilgili yerel ve evrensel problemler için çözüm üretmek.
 6. Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve uygulamalara destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE – 6

(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. Gıda işletmelerinin, araştırma-geliştirme çalışmalarına destek vermek.
 2. Özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test, analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak.
 3. Sanayi ile işbirliği çerçevesinde; gıda sanayi ile ilgili firmaların problemlerine çözüm üretilmesine olanak sağlamak.
 4. Gıda üretiminde yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına öncü ve destek olmak.
 5. Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için çalışmalar yapmak ve üretime uygulamak, bu yolla elde edilecek verilerle gıda endüstrisinin gelişimine yardımcı olmak.
 6. Üniversitenin Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere, Merkezin ilgi alanına giren Üniversiteye bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj için imkan sağlamak.
 7. Üniversitenin Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere, Ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma projelerinin desteklenmesine öncelik tanıyarak araştırmaları teşvik etmek.
 8. Üniversitenin ilgili fakülte, enstitü, yüksekokullarının, Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak gıda ile ilgili konularda, teknik personel, öğrenci ve üreticiler için sertifikaya yönelik eğitim programları, seminer ve kurslar düzenlemek.
 9. Gerektiğinde gıda kalite ve güvenliği ile ilgili konularda katkıda bulunmak.
 10. Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE – 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. Müdür.
 2. Merkez Yönetim Kurulu.
 3. Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE – 8    

(1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten müdür, yeniden görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğü hallerde Müdür, bu süre tamamlanmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün altı ay görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı birimin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Müdür tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarına vekâlet verir. Müdür yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Müdür tarafından değiştirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE – 9

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek.
 2. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
 3. Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.
 4. Merkez laboratuvarı işlevlerinin, işleyişinin, planlamasının ve sürekli gelişiminin ilgili tüm kurul/kişiler arasında işbirliği içinde verimli ve yararlı şekilde gerçekleşmesini sağlamak.
 5. Her yılsonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
 6. Bir sonraki yıla ait çalışma faaliyetlerini hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak.
 7. Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.
 8. Merkez ortaklı araştırma projelerinin yürütülüşü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.
 9. Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
 10. Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.
 11. İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.
 12. Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE – 10  

(1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından Üniversitede görevli, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından gösterilecek dört adaydan Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce yenisi görevlendirilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Merkez Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Merkez Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde karar verilmiş sayılır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE – 11   

(1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak, çalışma düzenini, Merkezde çalışacak teknik elemanların niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararları almak.
 2. Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin Merkezde yürütülme esaslarını tespit etmek, bu esaslar doğrultusunda yürütülecek öncelikli projeleri belirlemek ve bunların yürütülmesini izlemek.
 3. Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli belirlemek.
 4. Merkezin bilimsel ve idari programlarını hazırlamak, alınan kararların Merkez Müdürü tarafından uygulanmasını ve denetimini sağlamak.
 5. Merkezin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.
 6. Merkezde yapılacak gıda analizlerini ve fiyatlarını belirlemek.
 7. Yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Müdüre sunmak.
 8. Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek olan çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.
 9. Danışma Kurulunun gerektiğinde görüş ve önerilerine başvurmak.
 10. Merkez tarafından verilecek eğitim programlarının hazırlıkları için geçici komisyon önermek ve Müdürün onayına sunmak ve bu eğitim programının işleyişinden sorumlu olmak.
 11. Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE – 12  

(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları konusunda tecrübeli, Üniversite içinden veya gerektiğinde Üniversite dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az beş en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE – 13  

(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Merkezdeki laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak.
 2. Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak.
 3. Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin yeri ve hizmetlerin yürütülmesi

MADDE – 14

(1) Merkezin yeri Rektörlükçe tahsis edilen yerdir. Merkezde idari ve diğer hizmetler Rektörlükçe görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE – 15

(1) Merkezin akademik, idari, teknik ve destek personeli Rektör tarafından görevlendirilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE – 16

(1) Merkezle ilgili veya Merkezle ortak yapılan diğer projelerden alınan her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE – 17 

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE – 18

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE – 19  

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE – 20 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Ek bilgi

Kaynak: 06.08.2012 Tarihli T.C. Resmi Gazete Nüshası

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016