• HPLC/DAD ile Organik asit bileşimi
 • HPLC/DAD ile Tokoferol Analizi
 • HPLC/DAD ile HMF Analizi
 • HPLC/DAD ile C vitamini
 • HPLC/DAD ile Antosiyanin Analizi
 • HPLC / FLD ile PAH Analizi
 • HPLC/ RID ile Şeker Analizi
 • HPLC/DAD ile Fenolik Madde Analizi
 • HPLC/DAD ile Jel Geçirgenlik Kromatografisi
 • HPLC/DAD ile Molekül Büyüklüğüne Göre Ayrım
 • HPLC/DAD & HPLC - FLD & HPLC/RID ile Numune Hazırlık
 • HPLC/DAD & HPLC - FLD & HPLC/RID ile Metod geliştirme
 • LC-MS-MS Kantitatif Analizi
 • LC-MS-MS Kalitatif Analizi
 • GC-MS Kalitatif
 • GC-MS Kantitatif
 • SPME Kalitatif
 • SPME Kantitatif
 • GC-MS Metod geliştirme
 • GC-FID ile Yağ asidi bileşimi (enjeksiyon)
 • GC-FID ile Soxhlet ile Ekstraksiyon
 • GC-FID ile Sıvı-sıvı ekstraksiyon
 • GC-FID ile Türevlendirme (yağ asitleri bileşimi için)
 • GC-FID ile Kantitatif Aroma Analizi
 • Kapiler Jel Görüntüleme
 • Flow Cytometer ile Apoptoz Görüntüleme
 • Thermal Cycler Gradient PCR ile Jel Görüntüleme
 • Real Time PCR Bakteriyel DNA İzolasyonu
 • Real Time PCR Bakteriyel RNA İzolasyonu
 • Elisa Plaka Okuma
 • RealTime-PCR Reaksiyonu
 • Nanodrop DNA/RNA Ölçümü
 • Real Time PCR Amplifikasyon Analizi
 • PCR+Elektroforez +Görüntüleme
 • ICP-MS ile Metal Analizi
 • ICP-MS Numune hazırlama
 • Floresans Spektrofotometre Kantitatif Analiz
 • FT-IR Spektrofotometre ile Spektrum+ Yorum
 • UV-VIS Spektrofotometre ile Spektrum Tarama
 • UV-VIS Spektrofotometre ile Kantitatif Analiz
 • Polarimetre Analizi
 • Partikül Boyut Yaş Örnek Analizi
 • Partikül Boyut Kuru Örnek Analizi
 • Partikül Boyut İndis Tayini
 • Zeta Potansiyeli Ölçümü
 • Kesme ve Uygun Prob Kullanılarak Tekstür Analizi
 • Tekstüt Profil Analizi
 • Sıcaklık Taraması
 • Gerilim Frekans Taraması
 • Viskozite
 • Liyofilizasyon
 • Viskozite Tayini
 • Su Aktivitesi
 • Kırılma İndisi Tayini
 • Yağ Tayini
 • İletkenlik/pH Ölçümü
 • Etüv ile Nem Tayini
 • Nem Tayini (cihaz ile)
 • Toplam Maya Küf Sayısı
 • Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayısı
 • Toplam Psikrofilik Aerobik Bakteri Sayısı
 • Toplam Spor Sayısı
 • Toplam Mezofilik Anaerobik Bakteri Sayısı
 • Toplam Koliform Bakteri Sayısı
 • Staphylococcus aureus Sayısı
 • Koagulaz pozitif Staphylococcus aureus Sayısı
 • Escherichia coli O157:H7 Tespiti
 • Listeria monocytogenes Tespiti
 • Salmonella spp. tespiti
 • Toplam Enterobactericeae
 • Streptococcus spp.
 • Yüksek Basınç Sistemi ile Basınçlama
 • Modifiye Atmosfer Paketleme
 • Vakum Paketleme
 • Ozonlama
 • Analiz Adı
 • Yapay Sindirim Sistemi Analizi
 • İklimlendirme Dolabı
 • Ultrasonik Homojenizatör Ön hazırlık işlemi
 • Su banyosu (Çalkalamalı, Sıcaklık ayarlı)Ön hazırlık işlemi
 • Soğutmalı Santrifüj
 • Ultrasaf su Sistemi
 • Dönel Buharlaştırıcı Analizi
 • Eksi 80 0C Saklama
 • Vakumlu Otoklav Analizi
 • Çalkalamalı İnkübatör Analizi
 • Karbondioksitli İnkübatör Analizi
 • Kül Fırını Analizi
 • Koloni Sayıcı Analizi
 • Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop ile Lazer Görüntüleme
 • Diferansiyel Taramalı Kalorimetre - DSC ile Termal Analiz
 • Elementel Analiz CHNS-O ile Termal Analiz
 • Toplam Organik Karbon Analizi
Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016